Copyright © 2014 by Tishk International University